Kindie - Phần mềm quản lý trường mầm non chuyên nghiệp

http://addthismark.com/story.php?title=kindie-ph%E1%BA%A7n-mem-qu%E1%BA%A3n-ly-trung-m%E1%BA%A7m-non-chuyen-nghiep

Kindie là hệ thống phần mềm hỗ trợ trực tuyến công việc quản lý, tổng hợp và báo cáo hàng ngày của nhà trường; cung cấp công cụ kết nối giữa ban giám hiệu – giáo viên – phụ huynh trên điện thoại, đồng thời là mạng